Ubezpieczenia-barlinek.pl


Nowa Ulga Podatkowa!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

KONTO z tarczą ANTY-PODATKOWĄ

Podstawowe Zasady

 Na ilu IKZE można oszczędzać?
Jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKZE. Jednocześnie na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jego posiadacz. Przepisy nie przewidują prowadzenia wspólnego konta np. dla małżonków.

Masz już IKE i PPE?
Nie szkodzi. Posiadanie IKE i PPE nie koliduje w żaden sposób z posiadaniem rachunku IKZE.

Jaki jest limit wpłat na IKZE?
1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone,czyli w 2014 r. 1,2 * 3 746 zł = 4 495,20zł.

Maksymalna wpłata na IKZE w 2014 r. wyniesie zatem 4 495,20 zł.

 

  Czy można przenosić środki pomiędzy różnymi IKZE?

Tak, transfer środków możliwy jest z IKZE na inne IKZE. Ustawodawca nie przewiduje możliwości dokonania wypłaty transferowej z IKZE na IKE lub PPE.
Od transferowanych kwot nie płacimy podatku.

Czy można przenieść środki z IKE na IKZE?
Tak, ale tylko w roku 2012r. Przeniesione środki traktuje się jak wpłatę na IKZE. Oszczędzający może je odliczyć od podstawy opodatkowania. Nadwyżkę ponad przysługujący w danym roku limit wpłat na IKZE odlicza się w latach następnych. W okresie dokonywania odliczeń oszczędzający nie może jednak dokonywać wpłat na IKZE.

Czy środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone?
Każdy posiadacz IKZE może wskazać, a potem dowolnie zmieniać osoby uposażone do środków na wypadek śmierci. Osoby dziedziczące nie zapłacą podatku od spadku i darowizn, natomiast będą musiały zapłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach (dopisując dziedziczone środki do podstawy opodatkowania). Z konieczności zapłacenia podatku zwalnia przeniesienie oszczędności na własne IKZE, w drodze wypłaty transferowej.

Kiedy można wypłacić środki zgromadzone na IKZE?
Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, a także w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osób dziedziczących. Wypłata środków może być dokonywana jednorazowo lub w ratach.

Czy możliwy jest zwrot środków z IKZE?
W każdym momencie można wystąpić o zwrot całkowity środków z IKZE. Zwrot środków następuje w przypadku wypowiedzenia umowy. Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE, będą podlegały opodatkowaniu według wówczas obowiązującej skali podatkowej. Częściowy zwrot oszczędności nie jest możliwy.

Informacje i dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy traktować ich jako:
rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Copyright 2012 B.U.F. PARTNER S.C.